Vragen over rubbergranulaat op kunstgrasvelden

Aan: Burgemeester en wethouders

Geacht college,

Gisteravond, 5 oktober 2016, bracht het programma Zembla een uitzending met de titel ‘Gevaarlijk spel’, over de mogelijke schadelijkheid van het rubbergranulaat op 90% van de Nederlandse kunstgrasvelden.

Volgens Zembla gaan overheden al jarenlang ervan uit dat van schadelijkheid voor de volksgezondheid geen sprake is, op basis van een studie in opdracht van het RIVM. Over de validiteit van deze studie valt het een en ander te zeggen en zelfs binnen het RIVM zijn stemmen opgegaan dat daar vragen bij te stellen zijn. Daarnaast leek er in 2015 een nieuwe Europese norm voor kankerverwekkende stoffen in rubber te komen, maar dankzij een succesvolle lobby van de branchevereniging van bandenfabrikanten valt rubber tot minstens 2017 niet onder die norm. 

Als de norm al wel zou gelden, zou het gehalte schadelijke stoffen in de granulaten veel te hoog zijn. Het gaat daarbij onder andere om zink, lood, benzeen en PAK’s. Een door Zembla geïnterviewde toxicoloog adviseert kinderen niet langer te laten spelen op deze kunstgrasvelden, tot definitief duidelijkheid is over de relatie tussen onder andere lymfeklierkanker en leukemie, en het rubbergranulaat waar kinderen en volwassenen week in week uit op spelen.

De KNVB, die zelf onlangs nog een kunstgrasveld heeft laten aanleggen met het duurdere, maar ook veiligere kurk of kokos, wil graag nieuw onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid van rubbergranulaat op de Nederlandse kunstgrasvelden.

Op grond hiervan heeft de fractie van GroenLinks voor u de navolgende vragen: 

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Zembla van 5 oktober 2016 getiteld ‘Gevaarlijk spel’ en/of de berichtgeving hierover in onder meer Dagblad De Limburger van 5 en 6 oktober 2016? Wat is uw reactie op deze uitzending en de hieraan gerelateerde berichtgeving in de media?

2. Behoren de kunstgrasvelden in Nuth tot de 90% in Nederland waar het veld bestrooid is met rubbergranulaat?

Indien sprake is van velden met rubbergranulaat in Nuth:

3. Om hoeveel velden gaat het dan en hoeveel sporters maken van deze velden gebruik? Om hoeveel kinderen gaat het hierbij? Indien geen exacte cijfers bekend zijn, graag een antwoord bij benadering.

4. Kunt u eraan bijdragen dat er – bijvoorbeeld via de Universiteit Maastricht – zo snel mogelijk nieuw, overtuigend en valide wetenschappelijk onderzoek zal plaatsvinden om duidelijkheid te krijgen over de mogelijke schadelijkheid voor de volksgezondheid van langdurige blootstelling door het spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat?

5. Is het mogelijk het rubbergranulaat op deze velden te verwijderen en te vervangen door een duurzaam alternatief dat zeker geen schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid heeft, zoals bijvoorbeeld kurk of kokos, en wat zouden de kosten van een zodanige operatie zijn?

6. Bent u bereid om kinderen die op deze velden spelen helemaal dan wel zo veel mogelijk uit te laten wijken naar velden zonder rubbergranulaat tot dat door valide wetenschappelijk onderzoek volledig en onomstotelijk is bewezen dat er geen gezondheidsrisico’s gepaard gaan met het spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat?

7. Bent u bereid om volwassen gebruikers van kunstgrasvelden in onze gemeente  met rubbergranulaat bewust te maken van de vragen die er zijn rondom de gezondheidsrisico’s van het spelen op rubbergranulaat, zodat zij zelf de afgewogen keuze kunnen maken om wel of niet op deze velden te spelen?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet, namens de fractie van GroenLinks Nuth,

Louis de Rijk en Niels Verboom