Met stemverklaring voor herindeling ONS

De fractie van GroenLinks Nuth stemt middels een stemverklaring met het herindelingsontwerp in.

Sinds 31 mei jl. heeft de fractie constructief meegewerkt aan de democratische besluitvorming tot herindeling met de gemeenten Onderbanken & Schinnen.

Zij blijft het echter betreuren dat deze democratische besluitvorming zo overhaast is verlopen.

Tot op heden zijn er geen gegronde argumenten naar voren gebracht waarom dit besluit zo snel genomen moest worden, waarom er vooraf niet met burgers gesproken kon worden, waarom er niet vooraf voorwaarden zijn gesteld en waarom er niet eerst met meer buurgemeenten is gesproken.

Zoals al eerder gezegd is en zal de fractie van GroenLinks Nuth constructief blijven meewerken aan het democratische besluit tot herindeling. De komende acht weken ligt het herindelingsontwerp ter inzage en de fractie roept dan ook iedere geïnteresseerde op om hier kennis van te nemen en zijn of haar inbreng door te geven.

Statement fractie GroenLinks Nuth dinsdag 1 november 2016:

Voorzitter, in dit voorliggende raadsvoorstel wordt gesproken van een vrijwillige herindeling. Het moet ons dan toch van het hart dat wij en de burgers van Nuth dat zeker niet zo hebben ervaren. Het woordje ‘vrijwillig’ zou wat ons betreft dan ook beter geschrapt kunnen worden. Verder staat er dat de drie gemeenten ervan overtuigd zijn dat er een krachtige nieuwe gemeente ontstaat. Een krachtige gemeente dat is waar, maar hoe men op voorhand al het woord ‘krachtig’ durft te gebruiken? Onze fractie is nog altijd van mening dat deze nieuwe gemeenten niet groot genoeg is om echt krachtig genoeg te zijn.

Voorzitter, wij hadden gehoopt dat ook wij gaande het proces verliefd zouden worden op onze toekomstige partners, maar dit is tot op heden helaas niet gebeurd. Alles moest heel snel anders zouden we de trein missen en er was al zoveel gedaan en we moesten nog zoveel lezen. Nou voorzitter, dat viel allemaal reuze mee en waarom er zo’n haast gemaakt moest worden is ons tot op de dag van vandaag nog niet duidelijk.

Dat de burgers niet of zeker onvoldoende betrokken zijn bij deze herindeling betreuren wij ten zeerste, en vinden we nog steeds een gemiste kans.

Onze fractie heeft eerder al aangegeven dat zij zich zoals altijd bij een democratisch besluit constructief zou opstellen en alle medewerking zou verlenen in dit herindeling proces. Maar we hebben het zwaar gehad voorzitter, soms wisten we in de Regiegroep bijvoorbeeld niet meer welke partijen nou eigenlijk voor deze snelle herindeling waren en welke tegen. We kwamen er gaandeweg zelfs achter dat de voorstanders zich niet of anders minimaal hadden verdiept in deze herindeling.

Het herindelingsontwerp wat nu voor ligt is een leuk en idealistisch verhaaltje met mooie plaatjes, wat kan resulteren in een fijne gemeente. Met de invulling en vormgeving gaan we ons hierna pas bezig houden. In het herindelingsontwerp staan al onze aanpassingen, maar in de positionpaper welke morgen gaat dienen als leidraad staan deze niet verwoord. Zelfs nadat alle fracties meerdere malen hierover hun beklaag hebben gedaan, wijzigt dit niet. Als voorbeeld wordt er in de positionpaper al niet meer gesproken over ‘leven en werken in het landschap’ en is het weer veranderd naar ‘leven in het landschap’. Dit soort simpele afspraken over wijzigingen en aanpassingen in stukken is in een traject als deze van cruciaal belang om een goede vertrouwensband op te bouwen.

Voorzitter, GroenLinks zal en wil het herindelingsproces niet verstoren, al hebben wij veel moeite met hoe dit proces tot nu is verlopen.

Onze stemverklaring luidt als volgt:

De fractie GroenLinks stemt met gemengde gevoelens voor het vaststellen van het herindelingsontwerp van de gemeente Onderbanken, Nuth en Schinnen middels dit raadsvoorstel. Maar hecht eraan om nogmaals duidelijk te maken dat zij nog altijd van mening is dat deze herindeling te snel en te ondoordacht tot stand is gekomen en kan de beweegredenen voor dit versnelde proces dan ook niet vinden. En betreurt het dat daardoor deze herindeling zonder betrokkenheid van de burgers van Nuth tot stand is gekomen.