Algemene Beschouwingen 2016-2017 GroenLinks Nuth

Geachte voorzitter, geacht college, raadsleden en overige aanwezigen,

Het is altijd fijn als de uitwerking van het vorige college overgenomen kan worden met daarbij een traktatie vanuit het Rijk in de septembercirculaire. De miljoenennota zag er in september gezond uit en alle, maar vooral de hardwerkend  Nederlanders zoals Rutte ze altijd noemt, krijgen er een procentje of nog wat meer bij. Ook als gemeente boffen wij met de inhoud van de septembercirculaire met als gevolg voor onze begroting 2017: de tekorten verdwijnen als sneeuw voor de zon en de Financiële Meerjaren Planning ziet er in één keer goed uit. Hoe mooi kan het zijn.

Uw omschrijving in de begroting waarin u aangeeft dat de algemene reserve sterk zijn afgenomen, en hierdoor de vermogenspositie van Nuth in belangrijke mate is aangetast achten wij sterk overdreven. Immers onze algemene reserves waren altijd aan de hoge kant , maar het vorige college stuitte op oude lijken in de kast waaronder het GRP, het MOP, achterstallig onderhoud wegen/civieltechnische kunstwerken en balansverkorting.  Ondanks het feit dat dit nu allemaal netjes is opgeruimd, en ook de ondergrens van de algemene reserve nog steeds aan de hoge kant is en nooit zijn overschreden. Enige nuance is hier dan ook wel op z’n plaats.

Dit is de eerste begroting die onder het Arhi toezicht valt en voorzitter die valt niet tegen.

Onze gemeente gaat bestuurlijk door een moeilijke tijd. En dat zal voorlopig ook nog niet veranderen immers op persoonlijk vlak is er heel wat schade aangericht wat niets te maken had met politiek. Twee jaar lang is de vorige coalitie tegengewerkt op alle fronten door de huidige fracties van de coalitie en waren het hele zware moeizame raadsvergaderingen waarbij men op onverantwoorde en getergde manieren de politiek bedreef. Nu na de couppleeging de raad weer in een wat rustiger vaarwater is gekomen is alleen maar te danken aan de rust en de normen en waarde van de huidige oppositie. Wij zijn in ieder geval geenszins van plan de sfeer in de raadzaal negatief te beïnvloeden. Maar dat we niet staan te juichen dat kan eenieder mens hoop ik begrijpen. Als wij aangeven dat we constructief zullen meewerken wilt dat niet zeggen dat we nog mee gaan doen aan integriteitstrainingen of gezellige onderonsjes. Raadswerk en besluitvorming is iets heel belangrijks, en gaan wij uiteraard ook zo mee om. Wij zien de samenwerking met de andere raadsleden van onze partner gemeente met veel enthousiasme tegemoet, en gaan ons uiteraard volledig inzetten om een krachtige nieuwe gemeente mede vorm te geven.

Onze fractie heeft enkel één motie voor deze begroting ingediend, mede omdat het grotendeels nog onze begroting betreft en wij uiterst tevreden zijn met het resultaat.

Los van onze motie hebben wij nog wel enkele losse vragen:

1. Wij hebben 1,4 miljoen van de toenmalige vrijkomende Essent gelden uit obligaties gereserveerd om de mogelijkheid naar duurzame investeringen te doen. Hoe ver staan we hiermee? 

 2. De communicatie in de krant betreffende de herindeling waait alle kanten op en het lijkt er sterk op dat de colleges van de diverse gemeente die door ons gevraagd zijn voor een eventuele toetreding en dit volmondig hebben afgewezen, dit blijkbaar hebben gedaan zonder overleg met hun gemeenteraad (het nog altijd hoogste orgaan).

Wat is uw respons hierop en hoe gaat u hiermee om. Welke stappen gaat u hierop ondernemen?

3. Het bevreemd ons dat er geen wachtgelden voor de wethouders zijn opgenomen in deze raming (tabel 4.1). Naar onze mening zou dit negatieve gevolgen hebben op de begroting en de vraag is waarom zijn deze niet opgenomen? Is dit om het plaatje mooier te maken dan dat het is of omdat de wethouders nog terugkomen?

4. Het college stelt voor om de korting van €159.000,- uit het effect septembercirculaire 2016 op integratie-uitkeringen Jeugd en WMO op te vangen binnen de budgetten Jeugd en WMO. Hoe lang denkt men dit op deze manier op te kunnen vangen zonder negatieve gevolgen?

Voor wat betreft de smartformulieren het volgende.

Herindeling:

Vz. GroenLinks vind deze kosten belachelijk hoog en slecht onderbouwt. Als we zien waar we nu zitten en welke kosten voor dit soort avonden en raadsconferenties wordt berekend dan is dat naar onze inschatting extreem hoog. Verder zijn wij van mening dat door deze herindeling de druk op het raadswerk, welke sowieso de afgelopen jaren enorm is toegenomen beter zou moeten worden beloond. Wij lichten dit verder toe in de motie.

Sloop voormalige gemeenteloods Nierhoven:

Wij vinden dit smartformulier erg vrijblijvend en hadden graag van de portefeuillehouder gehoord waarom dit zo vrijblijvend staat omschreven? De loods wordt gesloopt in het eerste kwartaal van 2017. En niet het staat gepland voor het eerste kwartaal. De kosten voor deze sloop en verwijdering van o.a. asbest en vervuilde grond bedraagt eenmalig €71.000. En niet een slag om de arm houden als worden geraamd op €71.000.

Buurtsportcoach (Nuth beweegt Nuth)

GroenLinks is een grote voorstander van dit project en kan zich hierin vinden.

LEADER Nationaal Landschap Zuid Limburg

Ook dit smartformulier kunnen wij volledig ondersteunen.        

Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan deze begroting.

Namens de Fractie GroenLinks

Fractievoorzitter Louis de Rijk